Konst hos alla -22

ELIN WIKSTRÖM
ULLA MOGREN

Mellan tilltal och svar

I samband med utställningen ”Konst hos alla” genomför konstnärerna Ulla Mogren och Elin Wikström en undersökning med dörrknackning som metod. Studien fokuserar på behov i nuet och framtiden och utförs i grannbyarna Årstad och Heberg i Falkenbergs kommun. Frågorna som ställs är: Vad behöver du? Varför och vad skulle den förändringen innebära för dig? Vad behöver samhället? Vilken värld vill vi lämna över till kommande generationer?

 

Verket är en konstnärlig gestaltning i form av ett möte. Motivet som ligger till grund för verket är att reflektera kring hur informationsutbyte och samspel inverkar på hur behov prioriteras. Hur påverkas våra behov och tankar av oron orsakad av kriser och katastrofer? Hur har isoleringen under coronapandemin påverkat förståelsen av oss själva och världen?

 

Åsikter och tankar definieras till stor del av vilka vi umgås med och vilka medier vi följer. I kommunikationsflödena tenderar filter och verklighetsbubblor att uppstå, där vi kommunicerar med människor som bekräftar och förstärker vad vi tycker och tänker och undviker att kommunicera med andra som tycker och tänker något annat. Hur kan vi skilja mellan behov och begär? Veta vad som är subjektivt och objektivt? Vad som är sanning eller lögn eller vad som är verklighet och vad som är påhittat?

 

Vid genomförandet av undersökningen är konstnärerna iförda rockar som har försetts med ett stort antal fickor och är sydda av Ikeakassar. Innehållet i fickorna är ordnat enligt psykologens Maslows fem kategorier: Kroppsliga behov, trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, behov av uppskattning och behov av självförverkligande. Maslow var en amerikansk psykolog som på 1950-talet presenterade en motivationsteori kallad Maslows behovstrappa, där människans behov är inordnade i olika nivåer.

 

Likt Harpo Marx rock i komedigruppen Bröderna Marx eller sköldpaddan Skalmans skal i Bamses värld, bär Mogrens och Wikströms blå rockar på möjligheter och överraskningar. I mötet mellan konstnärerna och deltagarna i verket ingår en terapeutisk akt där konstnärliga redskap används för att med tankens kraft få den önskade förändringen att ske.

 

Verkets deltagare får en sammanställning av undersökningens resultat skickade med post.

 

Fotograf Denis Romanovski 
Tack till Jenny

BIO

Elin Wikström är utbildad vid Konsthögskolan Valand och bor i Göteborg. Hon arbetar främst med interventioner, deltagardrivna konstprojekt och performance. Syftet är att ifrågasätta hur vi talar, tänker och handlar, på individnivå och i samhället i stort, samt skapa tankar kring aktuella frågor.

 

Ulla Mogren är utbildad vid Dômens konstskola och Göteborgs universitet. Hon arbetar gärna med berättelsen i twist mellan fiktion och verklighet. Tiden och idén är central och uttrycks i film, foto, textbaserad performance eller landart. Återkommande ser man i hennes verk reflektioner från vardagliga händelser.